Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TECHDOC, s.r.o., M.R. Štefámika 62, Martin; IČO: 43 855 580; DIČ: SK 2022 502625

1. Oblasť platnosti

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre zmluvy medzi spoločnosťou TECHDOC s.r.o., M. R. Štefánika 62, 036 01 Martin a zákazníkom/firmou (objednávateľom), pokiaľ nie je inak písomne dohodnuté alebo bezpodmienečne zákonne predpísané. Tieto VOP vstupujú do platnosti udelením zákazky a platia počas celého trvania obchodného vzťahu. Ústne vedľajšie dohody sa musia potvrdiť písomne.
 2. Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa sú pre TECHDOC s.r.o. záväzné len vtedy, ak ich písomne potvrdí.
 3. Aj v tom prípade, keď objednávateľ spolupracuje s treťou osobou, uzatvára TECHDOC s.r.o. zmluvu výhradne s objednávateľom, ktorý je povinný dodržiavať dohodnuté platobné podmienky, nezávisle od platobnej disciplíny konečného zákazníka.
 4. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej zmluvy o objednaní prekladateľských prác (rámcové zmluvy alebo zmluvy na konkrétny preklad, lokalizáciu alebo tlmočenie) uzavreté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak taká zmluva bola uzavretá. Iné ujednania v zmluve majú prednosť pred znením vo Všeobecných podmienkach.
 5. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká aj bez uzatvorenia písomnej zmluvy o objednaní prekladateľských prác, a to na základe písomnej objednávky, ktorá bola potvrdená (odsúhlasená) oboma stranami. Taká objednávka je záväzná a tieto Všeobecné obchodné podmienky sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 6. Za písomnú objednávku, ďalej iba „objednávka“, sa považuje taká objednávka, ktorá obsahuje všetky náležitosti (viď. nasledujúci bod 1.7.) a ktorá bola doručená na adresu zhotoviteľa (viď. bod 1.1) a ďalej tiež objednávka zaslaná elektronickou poštou (e-mailom) či elektronickým objednávkovým formulárom, ktorý objednávateľ vyplnil a odoslal z www stránky zhotoviteľa. Oficiálne stránky zhotoviteľa sú www.techdoc.sk.
 7. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:
  • presnú korešpondenčnú adresu
   (aj fakturačnú adresu, ak sa líši od korešpondenčnej) vrátane IČO a DIČ,
  • kontakt na objednávajúcu osobu,
  • špecifikáciu prekladu alebo tlmočenia,
  • požadovaný alebo dopredu dohodnutý termín dodania prekladu alebo termín tlmočenia,
  • účel, na ktorý bude daný preklad slúžiť (predovšetkým pri textoch určených na verejnú prezentáciu),
  • ďalšie požiadavky na úpravu textu (aké korektúry sú potrebné),
   požiadavky na grafickú úpravu textu,
  • kontakt na osobu, s ktorou je možné konzultovať odbornú terminológiu a skratky,
  • pečiatku a podpis (v prípade elektronickej objednávky tieto údaje nie sú zasielané, zhotoviteľ je však
   oprávnený si vytlačenú objednávku s pečiatkou a podpisom objednávateľa dodatočne vyžiadať).

2. Udelenie zákazky

Ojednávka prekladu je udelená, až keď:

 • TECHDOC s.r.o. dostane od objednávateľa formulár objednávky prekladu emailom, poštou alebo
  faxom a zároveň
 • TECHDOC s.r.o. objednávku písomne potvrdí.

3. Rozsah a dodanie prekladu

 • Preklad sa starostlivo vykoná podľa zásad primeraného výkonu povolania. Objednávateľ obdrží vypracovanie prekladu, dohodnuté vo formulári objednávky prekladu.

4. Povinnosť objednávateľa spolupracovať a vysvetľovať

 1. TECHDOC s.r.o. si vyhradzuje právo konzultovať nejasnosti v originálnom texte s objednávateľom alebo vytvoriť preklad podľa najlepšieho vedomia a svedomia vo všeobecne zrozumiteľnej forme.
 2. Objednávateľ zadá účel použitia prekladu v objednávke prekladu.
 3. Ak je preklad určený pre tlač, objednávateľ je povinný pred tlačou odovzdať prekladateľovi korektúru sadzby a po tlači jeden dodatočný výtlačok.
 4. Objednávateľ je povinný odovzdať prekladateľovi informácie a podklady, ktoré by mohli byť potrebné pre vytvorenie prekladu (napr. glosáre, interné dokumenty firmy, fotografie, atď). Ak sprievodný materiál nie je dodaný, budú odborné výrazy preložené vo všeobecnej a zrozumiteľnej forme.
 5. Objednávateľ si nebude uplatňovať voči prekladateľovi nároky podľa autorského práva, ktoré by mohli vzniknúť na základe prekladu.
 6. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť prijatie prekladu.

5. Termín dodania, vyššia moc

 1. Ak je presný termín dodania dohodnutý v objednávke prekladu, je spravidla záväzne prisľúbený.
 2. TECHDOC s.r.o. nie je v omeškaní, ak sa plnenie nevykoná v dôsledku okolností, ktoré TECHDOC s.r.o. nezastupuje. Ak nie je možné dodržať termín v dôsledku vyššej moci alebo z iných dôvodov (ochorenie prekladateľa, núdza v rodine, porucha počítača atď.), ktoré prekladateľ nemá povinnosť zastupovať, musí TECHDOC s.r.o. neodkladne informovať objednávateľa.
 3. TECHDOC s.r.o. ako aj objednávateľ sú oprávnení v takýchto prípadoch odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie musí byť vykonané písomne. Čiastočný výkon prekladateľa musí byť odmenený. Ostatné práva, najmä nárok na náhradu škody, sú v takýchto prípadoch vylúčené.
 4. Dodatočný termín sa v každom prípade určuje po obojstrannej písomnej dohode.

6. Ochrana údajov, povinnosť mlčanlivosti

 1. TECHDOC s.r.o. sa zaväzuje k povinnosti zachovávať mlčanlivosť spojenú so spracovaním objednávky prekladu.
 2. Texty s trestným obsahom a texty v rozpore s dobrými mravmi sa nevzťahujú na bod 6.(1) a prekladateľ ich môže, aj po prijatí objednávky, odmietnuť.

7. Výpoveď zmluvy

Ak objednávateľ vypovedá zmluvu bez toho, aby mal k tomu zákonné alebo zmluvné oprávnenie, musí uhradiť prekladateľskú prácu vykonanú ku dňu doručenia výpovede prekladateľovi. Výpoveď zmluvy musí byť v každom prípade vykonaná písomne.

8. Odstránenie nedostatkov, záručné nároky

 1. Nedostatky v preklade, ktoré sa vzťahujú na zle čitateľné, chybné alebo neúplné textové predlohy alebo nesprávnu terminológiu objednávateľa, nie sú ťarchou firmy TECHDOC.
 2. Všetky reklamácie kvality prekladu je potrebné uplatniť do tridsiatich (30) dní od zaslania prekladu. Objednávateľ je povinný vysvetliť a preukázať nedostatky písomnou formou. Ak TECHDOC s.r.o. neobdrží žiadne písomné námietky v priebehu tridsiatich dní od zaslania prekladu, platí tento preklad ako bezchybný a objednávateľ stráca právo uplatniť si nárok.
 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť prekladateľovi primeraný čas na odstránenie nedostatkov. Ak to odmietne, TECHDOC s.r.o. nie je povinná z nárokov vzniknutých z nedostatkov prekladu. Ak sú nedostatky odstránené v priebehu poskytnutého času, nemá objednávateľ právo na zníženie ceny. Ak sa nedostatky preukázateľne neodstránia, môže objednávateľ požadovať zníženie odmeny (zľavu). V prípade nepodstatných nedostatkov nevzniká objednávateľovi žiadny nárok na zľavu. Záručné nároky neoprávňujú objednávateľa k zadržiavaniu dohodnutých platieb.

9. Odmena

 1. Odmena sa môže dojednať ako odmena za riadok alebo slovo alebo ako pevná cena. Pri výpočte podľa riadkov sa rozsah určuje na základe zdrojového textu. Jeden normoriadok obsahuje 55 znakov vrátane medzier. Na každú objednávku si TECHDOC s.r.o. účtuje minimálnu cenu podľa platných cien spoločnosti.
 2. Odmena, ktorá bola dojednaná v objednávke prekladu, je záväzná a je potrebné ju vyplatiť v priebehu 21/30 kalendárnych dní po obdržaní faktúry. Faktúru musí objednávateľ uhradiť bankovým prevodom. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s bankovým prevodom. Ak preklad nemá byť doručený elektronickou cestou, objednávateľ uhradí spolu s dojednanou odmenou aj náklady za dodanie.

10. Zodpovednosť spoločnosti TECHDOC s.r.o.

 1. TECHDOC s.r.o. zodpovedá za škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou a úmyselnú škodu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nevedomou nedbanlivosťou vzniká spoločnosti TECHDOC s.r.o. len pri porušení zmluvných povinností.
 2. Za poškodenie alebo straty počas prepravy TECHDOC s.r.o. nezodpovedá. TECHDOC s.r.o. používa aktuálny antivírusový program, nezodpovedá však za možné škody spôsobené počítačovými vírusmi.
 3. TECHDOC s.r.o. nezodpovedá za nedodržanie termínu dodania z dôvodov, ktoré prekladateľ nemá povinnosť zastupovať, pozri bod 5.2.
 4. Ak nie je v objednávke prekladu zadané, že je preklad určený pre tlač, každý nedostatok ide na ťarchu objednávateľa.

11. Použiteľné právo, sídlo súdu, miesto plnenia, Salvatorská klauzula

 1. Platí výlučne právo Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je určená sídlom spoločnosti TECHDOC s.r.o.. Miesto plnenia je bydlisko prekladateľa.
 2. Ak by sa malo stať jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok úplne alebo čiastočne neprávoplatným, platnosť ostatných ustanovení ostáva nedotknutá. Na miesto neúčinného ustanovenia nastúpi so spätnou účinnosťou obsahovo čo možno najbližšie pravidlo, ktoré účelom najviac zodpovedá želanému pravidlu.
Táto webová stránka používa súbory cookie a vyžaduje od vás osobné údaje, aby sa zlepšil váš zážitok z prehliadania.