Technické preklady sú preklady dokumentov, ktorých obsah má technické zameranie: od jednoduchých návodov na obsluhu technických zariadení až po vysoko odborné vedecké práce.

Erstklassiges Design

Zameranie a špecializácia

Poskytujeme preklady zamerané na informačné technológie, kancelárske prístroje, strojárstvo, elektrotechniku, automobilový priemysel a telekomunikácie.
Umwerfende Gestaltung

Typy súborov a dokumentov

Naši prekladatelia spracujú všetky druhy súborov, ktoré sa v súčasnosti používajú - súbory z FrameMakera, InDesignu, XML súbory, chm súbory pre online nápovedu a samozrejme všetky súbory aplikácie MS Office.
XHTML 1.0 strict

Technológia CAT

Pri prekladoch používame službu počítačom podporovaného prekladu s využitím moderných prekladových softvérov SDL Trados, Transit, Across, MetaTexis a ďalších.

Úvod

Technická dokumentácia je celkom jednoducho súhrn dokumentov, ktorých cieľom je popis technického výrobku. Pre technickú dokumentáciu je charakteristické jej systematické a štruktúrované usporiadanie. Služby v oblasti technickej dokumentácie majú za cieľ vytvoriť jednotný, kvalitatívne hodnotný systém, v ktorom sa všetky čiastkové oblasti technickej dokumentácie spoja do zmysluplného "celku". Popri dobre zostavenej technickej dokumentácii je dôležité aj technické redigovanie, technická ilustrácia a prenos know-how.

Každý druh technickej dokumentácie podlieha komplexnému procesu komunikácie. Ak tento proces nepodlieha určitým pravidlám, môže to viesť k strate kvality a informácií.

Oblasti prekladu:

 1. •  Automobilový priemysel
 2. •  Elektrotechnický priemysel
 3. •  Strojné zariadenia
 4. •  Regulačná technika
 5. •  Energetický priemysel
 6. •  Informačné technológie
 7. •  Internet
 8. •  Softvér
 9. •  Životné prostredie
 10. •  Móda a odevný priemysel
 11. a ďalšie . . .

Ponúkame vám

Naša spoločnosť pre svojich zákazníkov prekladá odborné texty z mnohých oblastí. Môžeme ponúknuť odborné preklady týkajúce sa automobilového priemyslu, všeobecného strojárstva, energetiky či slaboprúdu a audio-video techniky. Pri prekladoch naši prekladatelia môžu konzultovať svoje preklady s odborníkmi v príslušných oblastiach. Nepúšťame sa na riskantnú pôdu prekladu v ktorej by sme mali prekladateľa, ktorý by nemal buď skúsenosti alebo priamo odbornosť. Naša práca je naša zodpovednosť.

Oblasť automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím pre rozvoj ekonomiky Slovenskej republiky, čo je určujúce aj pre ostatné priemyselné odvetvia. Otvorením automobilovej produkcie zahraničným investorom sa odvetvie stalo časťou európskej ekonomiky*. Vysoká kvalita produktov, špeciálne v sekcii osobných áut a efektívnych procesov kontroly kvality zabezpečuje konkurencieschopnosť nielen na európskom ale tiež na svetovom trhu.

Spoločnosť Techdoc, s.r.o. z týchto dôvodov kladie mimoriadny dôraz na poskytovanie prekladových kapacít práve pre tento segment. Od založenia spoločnosti pracujeme pre kľúčových výrobcov automobilov na našom trhu a pre generálnych importérov rôznych značiek. Vyrobili sme a stále vyrábame množstvo návodov, servisných príručiek, študijných materiálov a lokalizovali sme programové vybavenia pre predajné a servisné siete týchto výrobcov. Výsledkom tejto spolupráce je neustále zvyšovanie technologickej a kvalitatívnej úrovne tak, aby bolo možné udržať krok s najnovšími technológiami, ktoré sa v tomto segmente používajú.

V minulom období sme pre väčšinu zákazníkov vyrábali, tzv. zákazky na kľúč, keď zákazník dostal na stôl hotový náklad slovenskej príručky pre svoj výrobok. Tento smer sa pomaly mení na výrobu elektronických verzií - na formu XML a PDF súborov. Naši technici, prekladatelia a projektoví manažéri sú na túto prácu dobre pripravení a vedia vyriešiť každú požiadavku od klienta.

Súčasťou technických publikácií je aj grafika. Naši grafici dokážu pomocou Adobe Ilustrátora vytvoriť alebo prekresliť ľubovoľnú grafickú predlohu či už je naskenovaná alebo vytvorená v počítači. Niekedy sa tu jedná o rozsiahlu prácu, keď je potrebné do používateľského návodu spracovať aj niekoľko sto obrázkov.

*Zdroj: Správa o automobilovom priemysle na Slovensku

Oblasť informačných technológií

V oblasti informačných technológií poskytujeme naše služby v týchto smeroch: internetové technológie, telekomunikácie, softvér, grafické aplikácie, e-business, sieťové a dátové prenosy, atď. Náš tím kvalifikovaných špecialistov je zložený z projektového manažéra pre túto oblasť a profesionálnych prekladateľov, korektorov a tímu ktorého špecializáciou sú IT technológie. Spolupracujeme iba s prekladateľmi, ktorí sa dlhodobo venujú týmto sféram IT a na poli informačných technológií.

Na podporu prekladov slúžia naše terminologické slovníky a glosáre špecifické pre danú oblasť.

Počítačom podporovaný preklad (CAT)

Počítačom podporovaný preklad alebo preklad podporovaný počítačom (ang. computer-aided translation, skrátene CAT) je prekladanie textu s podporou počítača, ale bez toho, aby počítač sám text preložil (to by bol tzv. strojový preklad).

Medzi najrozšírenejšie softvérové nástroje CAT patria komerčný SDL Trados, Transit a ďalšie. Naši prekladatelia pri svojej práci používajú tieto nástroje pretože naši zákazníci sa naučili že preklad pomocou nich je omnoho ekonomickejší.

Tieto programy ďalej pracujú s prekladovou pamäťou (translation memory) a terminologickou databázou (terminology database).
Prekladová pamäť je multilinguálna databáza kde sa uschová už preložený preklad vo forme dvojíc textu (originál+preklad). V prípade potreby je možné preklad z tejto dvojice opätovne použiť bez toho, aby sa znovu prekladal. Mnoho publikácií z technickej, reklamnej, marketingovej a iných oblastí sa vyznačuje spoločnou vlastnosťou a to tým, že väčšina ich textu sa opakuje. Preto je výhodné používať už preložený text, ktorý je uchovaný v prekladovej pamäti. V prípade malej zmeny prekladateľ ľahko manuálne doplní alebo zmení text, čo mu ušetrí množstvo práce.

Programy používajúce prekladovú pamäť disponujú širokým rozsahom vstupných formátov. Táto vlastnosť je potrebná, aby sa zredukovala práce na layoute už raz zalomenej originálnej strane.

Terminológia

je náuka o pomenúvaní pojmov v určitých odboroch, o definovaní pojmov a o tvorbe systému pojmov. Je to súbor termínov, odborných názvov z určitého vedného alebo praktického odboru ľudskej činnosti a tiež sú to synonymá: názvoslovie, odborné názvoslovie, odborná terminológia.

Terminologická databáza je súbor odborných terminológií, uchovávaný na serverovej platforme, ktorý zahŕňa nomenklatúry, štandardizované termíny spolu s identifikačnou informáciou ich zdroja. Ich použitie je široké, používajú sa ako jedno, alebo viacjazyčný referenčný slovník, ako základ pri tvorbe slovníkov, ako prostriedok na kontrolu správneho používania termínov a ich tvorby, a tiež ako doplnkový nástroj informačných a dokumentačných technológií.

Naša spoločnosť vytvára tieto databázy štandardnými prostriedkami, napr. SDL Multiterm, alebo Transit TemStar ale tiež má vytvorenú vnútrofiremnú referenčnú databázu na platforme databázy SQL, z ktorej je možné vždy vyexportovať potrebnú časť, ktorá bude slúžiť ako podpora pre externých prekladateľov.